Medium Duty

  • 10-sheet Rotary Craft Trimmer | RT-200 (A4), RT-218 (A3)
  • 10-sheet Rotary Trimmer | DC-200N (A4), DC-2A3N (A3)
  • 20-sheet 2-Panel Trimmer | DC-600N (A4), DC-630N (A3)
  • 20-sheet Rotary Trimmer | DC-250 (A2)

Heavy Duty

  • 35-sheet Luminous Rotary Trimmer | DC-210N (A4), DC-230N (A3)

Personal

  • 10-sheet Foldable Rotary Trimmer SLIM | DC-2000N (A4)
  • 10-sheet Foldable Rotary Trimmer SLIM | DC-2000 (A4)
  • 5-sheet Luminous Rotary Trimmer | DC-100N (A4)
  • 5-sheet Personal Trimmer | RBT-12N (A4)